Politika ochrany osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání naších služeb poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a Vaše data nikomu neprodáváme.

Má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.

Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právní předpisy platné a účinné na území České republiky upravující ochranu osobních údajů a nakládání s nimi.

Pro účely ochrany osobních údajů se

  1. Subjektem údajůrozumí každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, tj. každý uživatel, který odeslal svoje osobní údaje Správci. Subjektem údajů se rozumí zejména uchazeč o zaměstnání u Správce, popř. u třetí osoby.
  2. Správcemrozumí společnost Ing.Ivana Stolarská, která sama nebo společně s jiným určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů…
  3. Třetí osobourozumí každý subjekt, který není subjektem údajů a ani zpracovatelem, jedná se zejména o potenciálního zaměstnavatele subjektu údajů.
  4. Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajůse rozumí zaměstnanec Správce, jehož úkolem je dohled nad ochranou osobních údajů zpracovávaných Správcem, a na něhož se subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji.

Účelem zpracování osobních údajů subjektů je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání.

Správce bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti subjektu údajů (titul, osobní jméno, příjmení), údaj o trvalém bydlišti a přechodném bydlišti subjektu údajů (adresa, číslo domu, obec, PSČ, stát), údaj o národnosti subjektu údajů, fotografii subjektů údajů, kontaktní údaje subjektu údajů (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání subjektu údajů (stupeň vzdělání, název vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, dosažený akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních subjektu údajů (druh práce, zaměstnavatel), údaje o kvalifikaci a profesních dovednostech subjektu údajů (odborné zkoušky, certifikáty, řidičské oprávnění), údaje o požadované pracovní pozici subjektu údajů, datum možného nástupu subjektu údajů do práce, údaj o požadované výši mzdy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je výslovný souhlas subjektu údajů udělený zasláním CV na adresu Správce zaznamenaný elektronickými prostředky, popř. písemný souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů dává výslovný souhlas se zpřístupněním a poskytnutím osobních údajů z informačního systému správce a to třetím osobám, zejména potenciálním zaměstnavatelům subjektu údajů, včetně subjektů z členských zemí Evropské unie, a to výlučně v souladu s účelem poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů. Subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů za účelem výše uvedeným, a to do členských států Evropské unie.

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem tato práva garantovaná GDPR:

Právo být informován o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo být ze strany Správce informován o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

Právo na opravu

Má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat Správce prostřednictvím Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údaj, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,
  • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,
  • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,
  • byla splněna právní povinnost, pro kterou Správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že Správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů s požadavkem, aby Správce omezil zpracování.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů je za podmínek čl. 21 GDPR oprávněn kdykoli u Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce jeho osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Veškerá výše uvedená práva Subjektu údajů může Subjekt údajů uplatnit u Správce prostřednictvím písemného podání podaného Osobě pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů.

Subjekt údajů je povinen Správci nahlásit veškeré změny osobních údajů, a to neprodleně, max. do 14 dnů ode dne, kdy nastaly. Správce zavedením této povinnosti sleduje dodržení požadavku přesnosti zpracovávaných osobních údajů.

Správce nezpracovává osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce však nezpracovává ani takové osobní údaje.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů je možno využít pro účely identifikace fyzické osoby všeobecně použitelný identifikátor, tj. rodné číslo, ale pouze a jen tehdy, je-li jeho použití nezbytné pro dosažení účelu zpracování osobních údajů subjektu údajů. Zpracovávat jiný identifikátor, který v sobě obsahuje charakteristiky subjektu údajů, nebo zveřejňovat všeobecně použitelný identifikátor se zakazuje.

Správce zachovává mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce:

Ing. Ivana Jalůvková Stolarská, se sídlem Novozámecká 375, 190 12 Praha 9, IČO 69478538, DIČ: CZ:6651141354, povolení ke zprostředkování zaměstnání  UPCR-2011/6287/4  ze dne 9.3.2012 

+420 604183194

Osoba pověřená Správcem nad ochranou osobních údajů, na kterou se Subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji:

Jméno a příjmení: Lucie Knotková 

Telefon: +420 606 225 975

Email: office@stolarska.cz

 

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.